Algemene voorwaarden JOR Products 

Identiteit van JOR Products: 

Handelsnaam: JOR Products 

Adres: John Lennonplein 45, 4337PP Middelburg 

Land: Nederland 

Telefoonnummer: +31 85 212 9195 

E-mailadres: info@jorproducts.nl 

Website: www.jorproducts.nl 

BTW-nummer: NL002296417B13 

KVK-nummer: 75047381 

Bank: ABN AMRO 

IBAN: NL74ABNA 0849 9017 82 

BIC (Swift): ABNANL2A 

Definities 

 1. JOR Products: eenmanszaak die (koffie)accessoires op afstand levert aan bedrijven en consumenten. 
 2. Klant: de gene met wie JOR Products een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: JOR Products en klant samen. 
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens JOR Products. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die JOR Products hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die JOR Products hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan JOR Products te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die 

JOR Products niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging. 

 1. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontleden dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is JOR Products gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan JOR Products. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag JOR Products zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van JOR Products op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door JOR Products, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan JOR Products te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is JOR Products gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. JOR Products roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan JOR Products, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: Het product onbeschadigd is 
 2. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 
 3. Het product niet is gebruikt of geen zichtbare gebruikssporen vertoond 
 4. Het product is verpakt in de originele verpakking 
 5. De consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 
 6. De bedenktijd van 30 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: Op de dag nadat de consument het laatste product onderdeel heeft ontvangen van één bestelling 
 7. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@jorproducts.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van JOR Products, www.jorproducts.nl, kan worden ingevuld. 
 8. De consument is verplicht om het product binnen 30 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan JOR Products, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 9. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van JOR Products indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
 10. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal JOR Products deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan JOR Products heeft geretourneerd. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

 1. JOR Products kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van JOR Products heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerder overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan JOR Products. 
 3. JOR Products is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan JOR Products te verrekenen met een vordering op JOR Products. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. JOR Products blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van JOR Products op grond van wet voor met JOR Products gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan JOR Products zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien JOR Products een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft JOR Products het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 3. Indien klant afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is JOR Products gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op de slaan. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft JOR Products het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan JOR Products kan tegenwerpen. 

Levertijd 

 1. De door JOR Products opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van JOR Products. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij JOR Products niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten 

 1. Bij bestellingen met een totaal bedrag vanaf €20, zijn de transportkosten voor rekening van JOR Products, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 2. Bij bestellingen met een bedrag lager dan €20,- zijn de transportkosten voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan JOR Products niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan JOR Products, bij gebreke waarvan JOR Products niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarde is voldaan: Ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur 
 2. Het volledige product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes 
 3. Het product is nog niet gebruikt 
 4. Het product is onbeschadigd 
 5. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart JOR Products tegen alle aanspraken van derde die verband houden met de door JOR Products geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

 • Klachten dient een door JOR Products geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant JOR Products daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 • Consumenten dienen JOR Products uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat JOR Products in staat is hierop adequaat te reageren. 
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat JOR Products gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan JOR Products. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling JOR Products ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als JOR Products een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan JOR Products verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid JOR Products 

 1. JOR Products is nooit aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien JOR Products aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. JOR Products is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien JOR Products aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen. 

Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de documenten of materialen die de klant aan JOR Products in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij de klant. De klant verstrekt aan JOR Products een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de aangaan van de overeenkomst. 
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de overeenkomst bij JOR Products berusten, blijven bij JOR Products. 
 3. Indien en voor er bij de uitvoering van de overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij JOR Products. 
 4. Over de voorwaarde dat de klant aan al haar (betalings)verplichtingen onder de overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de klant een beperkte, niet overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de dienst. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van JOR Products vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer JOR Products toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door JOR Products niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat JOR Products in verzuim is. 
 3. JOR Products heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien JOR Products kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geld dat een tekortkoming van JOR Products in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan JOR Products kan worden toegerekend in een van de wil van JOR Products onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van JOR Products kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor JOR Products 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat JOR Products er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. JOR Products is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. JOR Products is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal JOR Products zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat JOR Products bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar JOR Products is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij, de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 1 september 2023 

Reseller worden, samenwerken of heb je een vraag?

Bedrijfsgegevens
KVK: 75047381
BTW-ID: NL002296417B13
Openingstijden ma t/m za: 09:00 – 21:00

Volg je ons al?

Snel antwoord op je vraag?
Copyright © 2024 Jor Products. Alle rechten voorbehouden. Webshop realisatie door Desh Online
0